MVP České Budějovice

MVP České Budějovice, 6.10.2018

ICH . Faye z Tichého podhradia – V2, res. CAC

rozhodca : Dorota Zabek / PL