KV Shih-Tzu Klub ČR Praha

Klubová výstava Shih-tzu klub ČR, 18.10.2015

O´Malley´s Seven – V 2, res. CAC,    Faye z Tichého podhradia – V3

rozhodca: Rosa Gennari/ I