WDS Klubová výstava

20.5.2012

WDS Klubová výstava Anif- Salzburg /CH.La Shalimar Absolutely Stunning – V2,  rozhodca: Frank Cane/UK